Algemene Voorwaarden met betrekking tot opdrachten verleend aan energy-IO BV
Algemene leveringsvoorwaarden energy-IO bv Gedeponeerd KvK nr 04075664

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van energy-IO B.V., op
alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is de werkmaatschappij dat deze voorwaarden
gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid
als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de
overeenkomst,
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door werkmaalschappijen
van de energy-IO B.V.


Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn
aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex
works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
verpakking.
Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heelt opdrachtnemer het recht alle
kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in
rekening te brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van
de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt in het kader van de
uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet
voortvloeien.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
3.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede
begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, één en ander in
de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te openbaren
en/of te exploiteren.
3.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan
derden ter beschikking te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig
oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer hiervan op de hoogte te brengen.
304 Indien opdrachtgever het in de leden 3 en/of 4 van dit artikel bepaalde overtreedt
en/of niet nakomt, verbeurt hij aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten
bedrage van € 25.000,– voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,–
voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de
overtreding/niet-nakoming voortduurt De boete zal verschuldigd zijn door het enkele
feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van
opdrachtnemer nakoming te verlangen en laat onverminderd het recht van
opdrachtnemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
Artikel 4 Geheimhouding
4.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking
heeft, verplicht tot geheimhouding van informatie tegenover derden.
Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. .
4.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie of bescheiden die aan hem door
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan
waarvoor zij werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het
geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure
waarbij de stukken van belang kunnen zijn.
Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet
schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die zijn opgesteld of gedaan met de
strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar
maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de
vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door
hem ingeschakelde derden.
4.4 Indien opdrachtgever het in de vorige leden bepaalde overtreedt en/al niet
nakomt, verbeurt hij aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten bedrage van
€ 25.000,– voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,– voor iedere
dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der
. overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van opdrachtnemer
nakoming te verlangen en laat onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het
vorderen van volledige schadevergoeding

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van
opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
5.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte
tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door
of namens hem voorgeschreven materialen.
5.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
504. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat
deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer
hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 6: Levertijd
6.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld.
6.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer
er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat
moment bekend zijn.
6.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer
bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan
opdrachtnemer de levertijd enlof uitvoeringsperiode verlengen met de
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uitte voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd enlof uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de
levertijd enlof uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning
dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
6.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoerings periode
geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.
Artikel 7: Risicoovergang
7.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms
2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter
beschikking stelt aan opdrachtgever.
7.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever
en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het
risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
7.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen
zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
opdrachtnemer .
Artikel 8: Prijswijziging
8.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de
overeenkomst mag door opdracht nemer worden doorberekend aan opdrachtgever
als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is
voltooid.
8.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen
tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen
betalingstermijn.
8.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer
bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs
van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen
op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst
niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd
zijn verplichtingen na te komen.
9.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat
leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan
hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
9.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke
onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De
overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel
van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben
in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden
of te lijden schade.
Artikel 10: Omvang van het werk
10.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn
verkregen.
10.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,
stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk
aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten;
f. transportkosten.
Artikel 11: Wijzigingen in het werk
11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
11.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijs bepalende
factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren
die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
11.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi
bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat
het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 12: Uitvoering van het werk
12.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
12.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van
verlies. diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van
opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.
12.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige
leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden
ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit
toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de
vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 13: Oplevering van het werk
13.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd
en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
e. toegang verleend is aan de energy-IO energieportal/website
13.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
13.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer
in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit
artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
13.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van
reeds opgeleverde delen van het werk.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade
waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had
behoren te zijn.
14.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af
te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding
van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige
overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
14.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
14.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens
opdrachtgever aangeleverd materialen gevolge van een niet deugdelijk
uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de
bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening
aangeleverd nieuw materiaal.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat
door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit
door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
14.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door verkeerde
en foutieve plaatsing van apparatuur uitgevoerd door installateurs of andere (sub)-
contractors die door de opdrachtgever worden ingehuurd voor plaatsing.
14.7 Schade die meer dan drie (3) maanden na uitvoering van de opdracht of
samenstel van opdrachten, waarmee de schade samenhangt, aan het licht treedt,
komt niet meer, uit welken hoofde ook, voor vergoeding in aanmerking. Hetzelfde
geldt voor schade die binnen de in de vorige zin bedoelde periode van drie (3)
maanden aan het licht treedt en niet binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk
aan opdrachtnemer wordt gemeld.
14.8 De aansprakelijkheid van energy-IO BV is uit welke hoofde dan ook per opdracht
dan wel per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom.
14.9 energy-IO BV is in generlei aansprakelijk voor foutieve montagehandelingen door
derden
Artikel 15: Garantie
15. t. Opdrachtnemer staat voor een periode van 12 maanden na (op)levering in voor
de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
15.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de
keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal
niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij
opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze
delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
15.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door
opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de
keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen
rekening nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan
opdrachtnemer terugzenden;
• opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
15.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat
opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan
moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal
opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
· de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
de factuur.
15.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage
van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde prijs
in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie
en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De
eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
15.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als
opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de
fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
15.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden
een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
15.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
15.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
· normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het
moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of
door of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van
opdrachtgever.
Artikel 16: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet
binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 17 Verbod aangaan werkrelatie
Het is opdrachtgever niet toegestaan tijdens de opdracht of binnen drie maanden na
beëindiging van de opdracht een werkrelatie (arbeidsovereenkomst, opdracht of
anderszins) aan te gaan met personen die op basis van een arbeidsovereenkomst of
op grond van een overeenkomst van opdracht in de laatste 12 maanden voor de
beëindiging van de opdracht werkzaamheden hebben verricht voor opdrachtnemer.
Indien opdrachtgever het in het vorige lid bepaalde overtreedt enlof niet nakomt,
verbeurt hij aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten bedrage van €
10.000,– voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,– voor iedere
dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/nietnakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der
overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van opdrachtnemer
nakoming te verlangen en laat onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het
vorderen van volledige schadevergoeding.
Artikel 18: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze
ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor
rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik
maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 19: Betaling
19.1. Betaling wordt gedaan op een door de opdrachtnemer aangewezen
bakrekening.
19.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij termijnbetaling:
– 50% van de totale opdrachtsom bij opdracht; betaling per ommegaande te voldoen
– 50% van de totale opdrachtsom na aflevering van materialen op de locatie
b. abonnementskosten voor rapportage & analyse worden jaarlijks of per kwartaal en
voorafgaand aan de periode in rekening gebracht
c. in alle overige gevallen binnen veertien dagen na factuurdatum.
19.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever
verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat
geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te
verhalen.
19.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te
verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of
de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
19.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
8. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
19.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De
rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle
maand.
19.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= t 5%
over het meerdere tot € 6.000,~ 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit
bovenstaande berekening volgt. zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
19.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van opdrachtgever.
Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
20.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten
niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
d. indien in het contract overeengekomen s dat het gaat om een huur/proef periode.
20.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
20.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen. mag hij de
geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.
20.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud
omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is
opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te
verpanden.
Artikel 21: Bindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de
overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden
verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Het contract voor rapportage & analyse wordt jaarlijks verlengd voor de periode zoals
overeengekomen. Beëindiging van dit contract kan plaatsvinden op ieder moment
van het jaar doch met ingang van het nieuwe daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het
dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
22.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting
zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en voor het laatst aangepast op 12-07-2017.